Reacties MFA (multifuncionele accommodatie).

Reacties MFA

Na mijn inspraakrede in de raadsvergadering van 13 juni jl. heb ik heel veel positieve reacties gehad (via mail, app en persoonlijk) De ontwikkelingen en deze reacties wil ik graag terugkoppelen en met u delen.

Na deze raadsvergadering waren er raadsfracties , die onze zorgen deelden. Zij hebben het college verzocht om de raad eerst uitvoerig over de doorberekeningen in de exploitatie te informeren en het besluit via een raadsvoorstel met duidelijke en transparante (financiële) onderbouwingen te laten plaatsvinden.

Waar gaat het ook alweer over: in Zuidwolde is de gymzaal afgekeurd en de sporthal behoeft enige reparaties. Er zijn 3 scenario’s aangeboden om dit probleem op te lossen:

1. Bouw nieuwe gymzaal en aanpassingen sporthal met gezamenlijk entree (kosten ong. € 4 miljoen)

2. Nieuwbouw gymzaal en sporthal, gezamenlijk onder één dak komt (kosten bijna € 9 miljoen)

3. Geheel nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) : nieuwe gymzaal, nieuwe sporthal, fitnessruimte, kantoren, cursusruimte, ontmoetingsruimte, algemene ruimten, nieuwe bibliotheek en een nieuwe cultuur/theaterzaal met podium (kosten afgerond € 14 miljoen, met bedragen prijspeil 2018!)

De gemeente gaat voor keuze 3! Ondanks dat de raad had besloten max. € 4 miljoen per jaar te investeren. Wat betekent zo’n grote, prestigieuze, luxe investering dan voor de komende 4 jaren voor het realiseren van andere noodzakelijke en gewenste investeringen?

Voor de behandeling van de kadernota 2020 ontving ik een uitnodiging. Samen met een aantal gelijkgestemde inwoners hadden we een inspraakrede opgesteld en daarin onze zorgen en twijfels uitgesproken. Deze hebben we in de publiciteit gebracht.

Ik citeer een aantal reacties, die wij hierop ontvingen van inwoners uit heel De Wolden:

– Na informatie bij een ambtenaar over het bomenbeleid kreeg ik te horen dat er mogelijk bezuinigd gaat worden op de natuur. Dit strookt niet met een evt. uitgave van miljoenen voor een MFA.

– De gemeente heeft als taak wegenonderhoud, riolering, afval, wmo, bijstand, milieumaatregelen, woningbouw e.d. Niet om bestaande voorzieningen onnodig nieuw te bouwen.

– In Ruinen is de bibliotheek gehuisvest in verbouwde lege schoollokalen van OBS ’t Oelebrod, zonder eigen ingang maar met gezamenlijk gebruik van de gang door de school. Niet ideaal maar het voldoet. De bibliotheek in Zuidwolde voldoet toch ook, waarom daar nieuwbouw?

– Wij zijn beiden afhankelijk van een rolstoel en aangewezen op de wmo. Wij moeten zoveel moeite doen om bij de gemeente te komen en om geld beschikbaar te krijgen voor verschillende zaken. En dan wordt er misschien minstens € 14 miljoen uitgegeven aan een mfa, dat niet noodzakelijk is.

– We lazen in de Mepp. Courant dat de gemeente Meppel € 15,- moet bijdragen aan een entreekaartje van schouwburg Ogterop. In de Tamboer in Hoogeveen zal dit vergelijkbaar zijn. Deze steden tellen ruim 25.000 inwoners en deze schouwburgen hebben een regionale functie. Wat moet een relatief klein dorp als Zuidwolde met in de kern 6.200 inwoners met een theater/cultuurzaal? Wat gaat ons dat als inwoners kosten?

– Centralisatie of decentralisatie? Op één plek € 14 miljoen investeren of op 14 plaatsen € 1 miljoen, dat zou een vraag kunnen zijn, die aan de inwoners gesteld zou kunnen worden.

U bent gekozen om hierover te beslissen, maar betrek graag de inwoners bij zo’n belangrijke beslissing. Het “gemeenschap” geld kan maar één keer worden uitgegeven.

– de speeltuinvereniging had dit jaar een aanvraag voor nieuw speeltoestel ingediend maar het geld uit “initiatiefrijk De Wolden” was voor 2019 al op. Hoe gaat dat de komende jaren?

– In de sporthal van Ruinerwold is er te weinig tribune ruimte, het dak lekt, de staat van de vloer, kleedkamers, leidingen etc. laat te wensen over. Uitbreiding en onderhoud op korte termijn is gewenst en noodzakelijk. Dit wordt toch wel opgenomen in de begroting?

– Is het nodig dat er in Zuidwolde een nieuwe sporthal gaat worden gebouwd? In Hoogeveen staat sinds een paar jaar een “super” sporthal. Misschien kan de samenwerking tussen de gemeenten ook op sportgebied uitgebreid worden?

– Ook het intensieve gebruik van het kunstgrasveld in Ruinerwold door school en diverse gebruikers heeft tot gevolg dat vervanging ervan op zeer korte termijn noodzakelijk is.

Wordt dit begin volgend jaar gerealiseerd?

– In de optocht te Ruinerwold heeft de jeugd nogmaals aangegeven dat er voor hen onvoldoende mogelijkheden zijn voor betaalbare huur- en koopwoningen met de versierde wagen: “starterswoningen in Ruinerwold een ramp daarom bouwen we een tentenkamp”

– We missen de visie van de gemeente op een woonvorm voor senioren. Wij willen graag dat de gemeente voor het algemeen belang hierin gaat investeren. Zodat de minder bedeelde senioren ook in het dorp kunnen blijven wonen.

– Wanneer wordt het fietspad langs de Havelterweg eindelijk eens aangelegd?

– Voor het dichtstbijzijnde zwembad moeten de bewoners van Ruinerwold naar Westerveld. Als de gemeente zoveel geld kan investeren kan in onze kern toch ook wel een klein (overdekt) bad komen?

Ik kan nog wel doorgaan met reacties maar u kunt ze ook lezen in de soc. media. We hebben één negatieve reactie ontvangen van Peter Nefkens uit Meppel, verslaggever van De Wolden in zijn column “vrijdaggevoel” in de Mepp. Courant van 21 juni jl. Jammer was dat de pers pas na 2 verzoeken mijn reactie ingekort plaatste.

Bovenstaande reacties heb ik naar de griffier gezonden en zijn doorgestuurd naar de raadsleden en het college. Binnenkort besluit de raad over de begroting en het beleid (ozb, sociaal domein, andere investeringen etc.) voor 2020 (en volgende jaren).

Wij hopen dat al onze reacties zullen bijdragen aan een objectief, rechtvaardig, betrouwbaar en financieel verantwoord raadsbesluit. Dat de raad afziet van een proportionele investering in een prestigieus, luxe multifunctionele accommodatie in Zuidwolde en kiest voor de noodzakelijke nieuwbouw van de gymzaal en een sobere verbouwing van de sporthal.

Dank voor al uw reacties

Trijnie de Boer