Aanwezig: Louis van’t Zand, Jan Roelof Remmelts, Ridy v.d. Vegt, Edwin Weide, Bernhard Holtrop en

Sjoerd Meijer.

Afwezig: Anja Zantinge.

1. Mededelingen.

– Aanleg fietspad Koekangerweg, deze week is gestart met de voorbereiding voor de aanleg vanaf Oosteinde tot de Wold AA. Voor het vervolg stuk heeft het college aangegeven de optie om de rijbaanverlegging tussen Weideweg en Wold AA nader te laten onderzoeken. Dit is nog geen garantie dat er uiteindelijk voor deze optie wordt gekozen maar er is tijd en ruimte om dit nader uit te werken. Risico’s voor het niet doorgaan: vervallen van subsidie, medewerking van de grondeigenaar SBB en de bestemmingsplanprocedure. Als het niet lukt zal gekozen worden voor de oversteeklocatie en het fietspad aan de oostzijde van de rijbaan.

– Aanpak N375, verschil van inzicht tussen gemeente en provincie over bewonersparticipatie.

– GlasvezeldeWolden, 27 november in de Kolonie evaluatie/nazorg over de aansluitingen.

2. N.a.v. de notulen vergadering 4 september.

– Punt 6 overleg met B&W is op 22 januari.

3. Vergadering met delegatie B&W op 22 januari.

Gespreksonderwerpen zijn: Fietspad Koekangerweg, nieuwbouw woningen, snelheidsvermindering bij de Bonte Koe naar 60 km/h, voortbestaan school de Wezeboom. Andere onderwerpen graag voor 15 december aanmelden bij Sjoerd. (actie Sjoerd)

4. Financiën.

Vergadering keurt de bijdrage € 200,- voor intocht van de Sinterklaas goed.

5. Ingekomen stukken.

– Onderhoud wegen en bermen, zijn hier nog aanvullingen van wegen of paden die onderhoud nodig hebben ?

Graag opgave met naam van de weg, begin en eindpunt, en reden en als het mogelijk is een foto. (actie allen)

6. Dorpsvisie.

De volgende initiatieven worden besproken:

– De aanleg van het multifunctioneel speelveld is gelukt. Enkele punten moeten nog worden afgewerkt. Er wordt al met veel plezier gebruik van gemaakt.

– Projectplan Dorpshuis de Kolonie, is klaar. Financiële afronding is bijna klaar.

– Ontmoetingsdag bewoners en ondernemers in Oosteinde, wordt gehouden op 26 mei 2018. Werkgroep komt op korte termijn weer bij elkaar voor vervolg stappen. (actie Jan Roelof)

7. Terugkoppeling verschillende vergaderingen.

· Overleg vereniging van dorpsbelangen: geen overleg geweest.

· AED Oosteinde: geen bijzonderheden.

· B.O.K.D.: geen bijzonderheden.

· School: geen bijzonderheden.

· Buurtvereniging: is gestart met het kaarten.

· De Kolonie: het idee wordt geopperd om het plafond in de zaal te verhogen en aan te passen.

· Speeltuinvereniging: kerstbomen actie op 9 en 16 december. Deze info delen via de sites Oosteinde.info en Ruinerwold.info (actie Bernhard)

· Oosteinde.info: infovoorziening blijft achter, we moeten zelf meer actie ondernemen om nieuws op de site te plaatsen.(actie allen)

· Vrouwen van Nu Oosteinde: het seizoen is weer begonnen met een 6 tal nieuwe leden.

8. Rondvraag

Hoe staat het met de reclame invulling van de peer op de rotonde ? (actie Jan Roelof).

Volgende vergadering op 8 januari 2018 bij Ridy.